نادر لنجانیتابلوهای زیبایی از پستانداران و پرندگانی مانند شیر، اسب، گوسفند، ببر، پلنگ، آهو، کبوتر، پروانه، روباه و کودکان به نوعی که از دوستی آنها با هم میتوان لذت برد